Privacyverklaring

 

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT VIA DE WEBSITE
Ik kan persoonsgegevens verwerken omdat u deze bij het invullen van het contactformulier op mijn website zelf aan mij verstrekt.
Bij Zeldenrust Creative Coaching kunnen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • De inhoud van uw bericht

 

WAAROM IK DEZE GEGEVENS NODIG HEB
Ik verwerk uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.

 

DELEN MET ANDEREN
Zeldenrust Creative Coaching verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
Zeldenrust Creative Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Ik adviseer u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien er wijzigingen worden aangebracht, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via info@maartjezeldenrust.nl. Ik zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.